Privacy en legale bepalingen

Door deze site te gebruiken, word je geacht zonder enig voorbehoud en zonder enige beperking met deze gebruiksvoorwaarden in te stemmen. Je toegang tot de site van de Gemeente Ranst is daarom onderhevig aan deze voorwaarden en aan de wetgeving terzake.

Copyright Gemeente Ranst

De site van Gemeente Ranst bevat informatie en beelden van documenten van genealogische aard, ouder dan honderd jaar. Deze informatie word je ter informatieve titel verstrekt en is niet wettelijk bindend.

Gemeente Ranst stelde deze site met de grootste zorg samen. Toch kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de correctheid, volledigheid en juistheid van de informatie op deze site. Gemeente Ranst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site. Deze site en alle materiaal die deze bevat worden je aangeboden 'zoals ze zijn'. Gemeente Ranst biedt hieromtrent geen garanties, noch impliciet, noch expliciet.

Gemeente Ranst behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht.

Gebruik van ‘cookie-technologie’

Gemeente Ranst maakt gebruik van ‘cookie-technologie’

  •  om na te gaan via welke weg je bij de site van Gemeente Ranst terechtkwam,
  • om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende pagina’s van de website worden bezocht
  • om de website beter kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker.

Gemeente Ranst gebruikt deze technologie niet om informatie over individuele gebruikers te registreren. We houden dus geen enkele informatie over je persoon bij en/of gebruiken die. Wij willen je erop wijzen dat je je browserinstellingen kan aanpassen, zodat cookies niet worden aanvaard of dat je een waarschuwing krijgt wanneer je cookies krijgt toegestuurd.

Kennisgeving van copyright, industriële en intellectuele eigendom

De presentatie en de gehele inhoud van deze site zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. Je mag de informatie, tekst of afbeeldingen op deze website enkel gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s en dienstenmerken op deze site zijn eigendom van Gemeente Ranst of van derden. Het is verboden ze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder de schriftelijke toestemming van Gemeente Ranst of, desgevallend, van derden.

Hyperlinks

De website van Gemeente Ranst kan hyper(text)links bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. Gemeente Ranst kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyper(text)link of externe website bevat. Elk gebruik dat je maakt van de hyper(text)links op de website van Gemeente Ranst is op je eigen risico.

Beperking van de aansprakelijkheid

Gemeente Ranst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of uitzonderlijke schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor elke vorm van schade of verlies door een computervirus of door het vertrouwen dat je stelt in de informatie verkregen op site van de Gemeente Ranst.

Update van de gebruiksvoorwaarden

Gemeente Ranst behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te actualiseren. Hierbij nodigen we je dan ook uit om bij ieder bezoek aan deze website deze gebruiksvoorwaarden door te nemen.

Privacy

Je persoonlijke gegevens voor het inloggen worden niet voor enig ander doel gebruikt en de gegevens worden nooit aan derden verstrekt.